KONKURS!

KONKURS PIKNIK POD JABŁONIĄ!!

WZORY KONKURS !

Wykonaj jak najbardziej piknikowo-jabłkowe zdjęcie. W aranżacji wykorzystaj Cydr Lubelski lub zielone jabłka z etykiety. Możesz spróbować ustawić piramidę z trzech jabłek na trawie albo pięknie nakryć do stołu i zaserwować Cydr Lubelski – wybór należy do Ciebie. My nagradzamy kreatywność. Trzy najciekawsze aranżacje nagradzamy zapasem Cydru i trzema sadzonkami jabłoni!  Zdjęcie należy wysłać za pomocą WIADOMOŚCI na FanPage Wzorów Warszawskich Targów Designu, dopisując “KONKURS”. Konkurs rozstrzygniemy 26 czerwca. Pełen regulamin znajdziesz w notatkach. Jeśli chcesz wziąć udział w naszym konkursie musisz być pełnoletni.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu są:

Love Landscape Productions

ul. Stanisława Kazury 22/27

02-795 Warszawa

NIP 9512206749,

a partnerem strategicznym

Ambra S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-819) przy ulicy Puławskiej 336

NIP 9180000755.
2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-819) przy ulicy Puławskiej 336 NIP 9180000755, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na Fanpejdżu Wzorów Warszawskich Targów Designu. Przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zdjęcia zrobionego według zasady: wykonaj jak najbardziej piknikowo-jabłkowe zdjęcie. W aranżacji wykorzystaj Cydr Lubelski lub zielone jabłka z etykiety. Możesz spróbować ustawić piramidę z trzech jabłek na trawie albo pięknie nakryć do stołu i zaserwować Cydr Lubelski – wybór należy do Ciebie. My nagradzamy kreatywność.

5. Zdjęcie należy wysłać za pomocą WIADOMOŚCI na Fanpejdż Wzorów Warszawskich Targów Designu, dopisując “KONKURS”. Zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, biorące wcześniej udział w innych konkursach lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie.
6. Każda osoba może przysłać maksimum 5 zdjęć.
7. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz numer kontaktowy autora.
8. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 18 do 25 czerwca 2014 r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 czerwca 2014 r. na Fanpejdżu Wzorów Warszawskich Targów Designu.
10. Spośród nadesłanych zdjęć organizatorzy wybiorą 3, które zostaną nagrodzone. Kryterium przyznania Nagrody będzie swobodna ocena zgłoszeń dokonana przez jury pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe oraz oddające atmosferę lata. Laureat w ciągu 2 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia konkursu winien przesłać na wiadomość prywatną informację zawierającą imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz kontaktowy numer telefonu, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Love Landscape Productions, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia”. Organizator nie przechowuje danych osobowych, są one potrzebne tylko na potrzeby konkursu.
11. Nagrodami w konkursie są: zapas Cudru Lubelskiego (karton 12 butelek o poj. 0,33 l) oraz prawdziwa jabłonka do Waszego ogrodu. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego. Organizator odprowadzi należny podatek od nagrody, zatem uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy nagrody. Nagrody zostaną przesłane kurierem na adres Laureata.
12. Wygranej nie można zamienić na pieniądze bądź inny ekwiwalent.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania nadesłanych zdjęć na stronie internetowej www.wzorytargi.pl oraz profilu na Facebooku, jak również podania nazwisk osób biorących udział w konkursie.
14. Autorzy fotografii przenoszą na Cydr Lubelski przysługujące im prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:
-w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
-w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
-w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet),
15. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na wzięcie udziału w Konkursie.